Adatvédelmi nyilatkozat

 

A felhasználó (a továbbiakban: ”Felhasználó”) a www.camxpress.hu weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) felületén történő regisztrációjával és adatainak megadásával, illetve a Weboldal használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, Kollár József EV. (székhely: 1224 Budapest, Dukát u. 93. ; nyilvántartási szám: 35616688 ; adószám: 66519258-1-43 – a továbbiakban: ”Üzemeltető” ,  „Adatkezelő„) a regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatokat a mindenkori magyarországi adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartásával kezelje, feldolgozza, illetve közvetlen üzletszerzés céljából felhasználja az alábbiak szerint.

 

Az adatkezeléssel érintett adatok

Üzemeltető a következő adatokat kezeli:

a)   e-mail cím;

b)   Felhasználónak a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait rögzítő anonim adatgyűjtők.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket egy weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

A naplófájlok olyan adatok, amelyeket az internetböngésző automatikusan továbbít a Weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe, a domain név, ahonnan a Felhasználó a Weboldalra látogatott, valamint a Felhasználó által, a Weboldalon belül meglátogatott aloldalak. A Szolgáltató kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, hogy melyek a Weboldal azon területei, amelyek talán népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat a Szolgáltató arra is használja, hogy a Weboldal-élményt a Felhasználó igényei szerint is alakítsa.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Szolgáltató a fentiekben írt „nyomkövető információkat” gyűjtsön róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Amennyiben Felhasználó által használt böngészőprogram lehetővé teszi, a Felhasználó a böngésző beállításaiban bármikor letilthatja a cookie-k használatát, illetve a böngészőjében tárolt előzményadatokat bármikor törölheti, amely nem érinti a Weboldalhoz való hozzáférés jogát, illetve a regisztráció érvényességét, és nem minősül az egyébként megadott személyes adatok jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerinti felhasználásához adott hozzájárulás visszavonásának sem.

 

Az adatkezelésre jogosult

Név: Kollár József EV – CAMXPRESS

Székhely: 1224 Budapest, Dukát u. 93.

Honlap: www.camxpress.hu

E-mail cím: info[@]camxpress[.]hu

Nyilvántartási szám: 35616688

Adószám: 66519258-1-43

 

Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok az alábbiak:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
  • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott valamennyi személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi törvény”) 5.§ (1) bekezdésének (a) pontja alapján, az érintettek hozzájárulása alapján kezeli az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett.

 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

  • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás,
  • Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása,
  • A Felhasználó külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás,
  • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az Adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel
  • a Felhasználók jogainak védelme.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő hírlevelére feliratkozott, és a hírlevél fogadásához hozzájárult, úgy Adatkezelő a Felhasználó nevét, illetve az által megadott e-mail címet jogosult közvetlen üzletszerzés és piackutatás céljából kezelni, különösen az általa forgalmazott termékekkel, illetve Adatkezelő egyéb szolgáltatásaival összefüggésben az egyes ajánlatokról, akciókról, illetve promóciókról a Felhasználót közvetlenül értesíteni.

A 1. pont pontban írt adatokat (pl. cookie-k, nézettségi adatok) Adatkezelő kizárólag anonim módon használja fel. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a Felhasználó személyes preferenciáinak megjegyzése. A Szolgáltató ezen kívül felhasználhatja ezen adatokat arra, hogy kezelje a Weboldalt, felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, illetve, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról. A Szolgáltató felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnépszerűbb aloldalak stb.) harmadik személynek anonim módon továbbítson, illetve nyilvánosságra hozzon.

 

Adatfeldolgozás és az adatok továbbítása

Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Üzemeltető a hírlevél-küldéshez adatfeldolgozóként a Listamester.hu szolgáltatóját, a Bithuszárok Számitástechnikai és Szolgáltató Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. ) mint adatfeldolgozót veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a Felhasználó személyes adatait kizárólag az Üzemeltető által meghatározott feltételek és utasítások szerint, és kizárólag a 3. pontban meghatározott célból használhatja fel.

A használt adatfeldolgozó saját Adatkezelési Tájékoztatója a következő helyen olvasható:  https://www.listamester.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Üzemeltető a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban írt esetek kivételével nem ad át közvetlenül harmadik személyek részére Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető jogosult a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat felfedni bírósági vagy más hatósági idézéssel, végzéssel, illetve egyéb bírósági vagy hatósági eljárással kapcsolatos megkeresések teljesítése végett, továbbá jogainak védelme és követeléseinek érvényesítése érdekében.

 

Az adatkezelés időtartama

Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat azok kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Személyes adatai kezeléséről Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet. Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. E tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az info[@]camxpress[.]hu e-mail címre kell eljuttatni. Az érintett tájékoztatás kérése esetén Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25munkanapon belül, írásban válaszol.

Az érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését az info[@]camxpress[.]hu e-mail címen. Üzemeltető a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Az érintett jogosult kérni személyes adatai törlését. A törlés az info[@]camxpress[.]hu e-mail címen kérhető a Felhasználó megfelelő azonosítására alkalmas adatok, továbbá a törölni kért adatok megjelölésével. Az érintett bármikor részben vagy egészben a már megadott hozzájárulását indokolás nélkül visszavonhatja a fenti címekre küldött levél útján. A jelen pont szerinti e-mail üzenetet kézbesítési visszaigazolással kell ellátni, a postai úton küldött levelet pedig ajánlott küldeményként kell Üzemeltető részére megküldeni. Üzemeltető az érintett Felhasználó azonosítására alkalmas törlés iránti kérelem, illetve hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, illetve felhívja a törlésre az adatfeldolgozót, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet. . A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

A Felhasználó a közvetlen üzletszerzés céljából küldött reklámüzenetek fogadásához adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja az info[@]camxpress[.]hu e-mail címen vagy az adott reklámüzenet alján elhelyezett leiratkozó linkre kattintva. A jelen pont szerinti e-mail üzenetet kézbesítési visszaigazolással kell ellátni, a postai úton küldött levelet pedig ajánlott küldeményként kell Üzemeltető részére megküldeni. Ilyen esetben az Üzemeltető az érintett adatait haladéktalanul törli.

Az adatok módosításához vagy törléséhez Üzemeltető azonosítás céljából jogosult személyi azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy Felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címről (is) kérje az adatmódosítást, illetve adattörlést.

Felhasználó, aki úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető az alábbi esetekben az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását, illetve törlés iránti kérelmét követően – az érintett adatok zárolása mellett – is jogosult a személyes adatok kezelésére, amennyiben az szüksége a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Adatbiztonság

Üzemeltető megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő érintett alkalmazottai, valamint adatfeldolgozói ismerhetik meg, azokat Üzemeltető harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Üzemeltető megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalásokat Üzemeltető az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói és esetleges alvállalkozói részére is előírja.

Üzemeltető semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Felhasználó tudomásul veszi ugyanakkor, hogy az adatok védelme nem garantálható teljes mértékben az Interneten. Üzemeltető mindezek alapján nem felelős a fenti biztonsági erőfeszítések ellenére történő esetleges jogosulatlan hozzáférésért vagy adatmegismerésért, illetve az ezekből eredő károkért.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

 

Elérhetőség

Név: Kollár József EV – CAMXPRESS

Cím: 1224 Budapest, Dukát u. 93.

E-mail cím: info[@]camxpress[.]hu

 

Elérhetőségek

Ha bármilyen kérdése merülne fel az Ön vállalkozásában alkalmazott CAD/CAM rendszerekkel kapcsolatban, vagy csak valamelyik szolgáltatásunk iránt érdeklődik, a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.